Search
انگلیسی

جعبه ابزار فلزی

جعبه ابزار فلزی در دو سایز و ۴ حالت موجود می باشد. کد ۴۰۳ به سایز ۴۰ سانتی متری دارای ۳ طبقه می باشد. کدهای ۴۰۲ ، ۵۰۳ ، ۵۰۲ ، موجود می باشد.
Call for pricing
Delivery date: 1 تا 2 روز